Pravidlá súťaže na Facebook-u | Aupark Piešťany | nákupno-zábavné stredisko

Pravidlá súťaže na Facebook-u

 • PODMIENKY PREBIEHAJÚCICH SÚŤAŽÍ NA FB STRÁNKE AUPARK PIEŠŤANY | Súťaž o balíčky k Zmyselným nákupom

  Súťaž o balíčky k Zmyselným nákupom

  1. Organizátorom súťaže je Aupark Piešťany SC a.s., so sídlom: Veľká okružná 59A, 010 01 Žilina, (ďalej len „organizátor súťaže“ alebo „Aupark Piešťany“). Kontaktná osoba súťaže: Martina Hrčková, martina.hrckova@nepirockcastle.com

  2. Súťaž prebieha v termíne od 21.03. do 24.03.2024

  3. Výhrou v súťaži je 6 balíčkov.

  4. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov výhier uvedenej v bode 3. týchto súťažných podmienok:

  - žrebovanie výhercov sa uskutoční 25.03.2024.

  - súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, má aktívny Facebookový profil a na FB stránke Aupark Piešťany prostredníctvom komentára odpovie na otázku zverejnenú v súťažnom poste zo dňa: 21.03.2024

  - súťažiaci sa môžu do súťaže zapojiť len raz.

  - výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi komentárov.

  5. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercov zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 4. a zároveň odpovedali na súťažnú otázku. Organizátor súťaže upovedomí výhercov najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom komentára na Facebooku a požiada ich o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry. Výhru je nutné si prevziať osobne na manažmente OC. Výhru nezasielame poštou.